Facebook počúvajknihu.sk
0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

Registráciou na internetovej stránke www.pocuvajknihu.sk (ďalej len „Internetová stránka“) uzatvára registrovaný so spoločnosťou Vikos s.r.o. (Ďalej len „Spoločnosť“) zmluvu, v ktorej súhlasí s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou a Zásadami ochrany osobných údajov.

Registrácia

 • Registrácia nastáva vyplnením registračného formulára s povinnými údajmi (užívateľské meno, heslo a registračná e-mailová adresa) a následným vložením potvrdzovacieho kódu zaslaného na registračnú e-mailovú adresu. Potvrdením registrácie je v systéme Spoločnosti (ďalej len "Systém") vytvorený užívateľský účet, ktorý umožňuje nakupovať produkty, zaplatiť ich a stiahnuť. Tým sa registrovaný stáva užívateľom Systému (ďalej len "Užívateľ").
 • Registrovaný je oprávnený vytvoriť najviac jeden vlastný užívateľský účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť každý ďalší vlastný užívateľský účet jedného registrovaného.
 • Registráciou Užívateľ prehlasuje, že údaje uvedené v registračnom formulári sú pravdivé, a udeľuje súhlas s Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov na marketingové, administratívne a štatistické účely Spoločnosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a so Zásadami ochrany osobných údajov.
 • Pri registrácii je možné zvoliť, či chce Užívateľ od Spoločnosti dostávať pravidelný informačný e-mail s novinkami, súťažami, zľavami alebo inými marketingovými aktivitami. Rozhodnutie možno kedykoľvek zmeniť v užívateľskom profile (ďalej len "Profil"), ktorý je Užívateľovi prístupný po prihlásení do Systému.
 • Prístup do Systému je umožnený vložením registračnej e-mailovej adresy a hesla, zadaných pri registrácii. Heslo je možné kedykoľvek zmeniť v Profile. Užívateľ sám zodpovedá za ochranu svojho hesla pred vyzradením a za následky s ním súvisiace pri prípadnom zneužití.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo požiadať Užívateľa o zmenu hesla v prípade zistenia jeho nedostatočnej bezpečnosti, alebo pri podozrení zo zneužitia účtu neautorizovanou treťou stranou.
 • Užívateľ môže zmluvu kedykoľvek ukončiť, ale bez možnosti vrátenia už poskytnutých Služieb alebo Produktov s výnimkou prípadov uvedených v reklamačných podmienkach Spoločnosti.

Služby a Produkty

 • Užívateľ môže prostredníctvom Internetovej stránky zakúpiť Produkty vo forme zvukových súborov. Užívateľ môže zakúpené Produkty kedykoľvek stiahnuť a uložiť ich na akékoľvek pamäťové médium, mobilné zariadenia alebo počítač a používať ich v súlade s Užívateľskú licenciou.
 • Služby spoločnosti sú prevádzkované spoločnosťou Vikos s.r.o. so sídlom na adrese Uhrová 3000 / 16, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
 • Užívateľ berie na vedomie, že fotografie u Produktov na Internetovej stránke Spoločnosti sú iba ilustratívne a nevypovedajú o skutočnom Produkte.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Produkt je nehmotný, digitálny výrobok.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Produkt nemusí byť doslovným prevedením literárneho textu do zvukovej podoby. Za odlišnosti proti literárnemu textu, z ktorého Produkt vychádza, nezodpovedá Spoločnosť.

Objednávky a nákup

 • Užívateľ objednáva Produkty cez Internetovú stránku Spoločnosti (ďalej len "Systém") alebo cez mobilné aplikácie dostupné zadarmo pre systémy iOS a Android. Po prijatí objednávky je Používateľ presmerovaný na platobné rozhranie, kde vyberie jednu z ponúkaných platobných metód a potvrdí platbu.
 • Pri bezhotovostnej platbe bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Spoločnosťou.
 • Ak niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na vykonanie takejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v Profile Užívateľa.
 • Objednané Produkty sa stávajú pre Užívateľa disponibilnými po úspešnom dokončení platobnej transakcie, ktorá je oznámená Systému prevádzkovateľom platobného rozhrania. Až do kladného potvrdenie platby nemá Užívateľ právo k stiahnutiu Produktov zo Systému Spoločnosti.
 • Daňový doklad za zakúpené výrobky je Užívateľovi prístupný v jeho Profile v elektronickej podobe.

Ceny

 • Všetky ceny uvedené na Internetovej stránke Spoločnosti sú vrátane DPH.
 • Vplyvom technickej chyby v Systéme Spoločnosti môže dôjsť k zobrazenie kúpnej ceny u Produktov, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký Produkt na trhu. V takom prípade Spoločnosť nemá povinnosť dodať daný Produkt za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Produktu a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Produkt za skutočnú kúpnu cenu prijme alebo nie.
 • Súčasťou kúpnej ceny za Produkty nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Produkty. Takéto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
 • Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Produktu. Zľavy z ceny Produktu nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak.

Zakúpené Produkty a Obsah

 • Zakúpením Produktu nadobúda Užívateľ disponibilné právo k Produktom a je povinný používať ich v súlade s Užívateľskú licenciou.
 • Všetky zakúpené Produkty sú v čase predaja označené unikátnym podpisom tak, aby boli kedykoľvek priraditeľné k Užívateľovi. Užívateľ súhlasí s takýmto označením a je si vedomý implikácie takéhoto označenia. Zároveň súhlasí, že nebude vykonávať žiadne modifikácie alebo pokusy odstrániť z Produktu označenia. Zistenie takéhoto počínania povedie k okamžitému zrušeniu zmluvy.
 • Užívateľ nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo sprístupňovať Produkt tretím stranám. Užívateľ taktiež nesmie modifikovať alebo používať Produkt spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s rozsahom poskytnutých práv. V prípade zistenia porušenia týchto práv bude Spoločnosť nútená vypovedať s okamžitou platnosťou zmluvu s Užívateľom a voči Užívateľovi ďalej postupovať všetkými zákonom danými prostriedkami.
 • Všetok obsah Internetovej stránky Spoločnosti (ďalej len "Obsah") je chránený medzinárodným licenčným a autorským právom a právami o ochrane značky. Majiteľom práv je Spoločnosť a licenčníci, tj. Tretie strany poskytujúce Produkty, ku ktorým vlastnia licencie.
 • Všetok užívateľský pridaný Obsah na stránkach Spoločnosti (napr. Recenzie, komentáre, hodnotenia) sa stáva Obsahom Spoločnosti. Spoločnosť má právo taký Obsah ako celok alebo jeho časť neuverejniť alebo úplne odmietnuť. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti a relevantnosti užívateľsky pridaného Obsahu na účely fungovania Stránky ako aj pre jej Užívateľov.

Zodpovednosť

 • Spoločnosť nie je zodpovedná za náhodné, nepriame alebo následné škody spôsobené výpadkom, prerušením alebo nemožnosťou použitia Služieb voči Užívateľom alebo tretím stranám.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené na internetových stránkach, ktoré môžu byť dostupné cez Internetovú stránku Spoločnosti, alebo naopak môžu viesť Užívateľa linkom na internetovú stránku spoločnosti. Iné stránky než Internetová stránka Spoločnosti nie sú pod správou a vplyvom Spoločnosti, a preto nemá Spoločnosť žiadnu kontrolu nad ich obsahom alebo prevádzkou. Spoločnosť tiež nepreberá zodpovednosť za obsah a použitie internetových stránok, ktoré môžu smerovať na Internetovú stránku Spoločnosti,
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za škody spôsobené Užívateľom alebo tretím stranám v prípade výpadku alebo prerušenia poskytovaných Služieb.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo Službu bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľom dočasne obmedziť alebo úplne zneprístupniť z dôvodu údržby, opravy alebo modernizácie.
 • Spoločnosť nezodpovedá za poruchy spôsobené Užívateľom tretími stranami, napríklad poskytovateľmi internetových a telekomunikačných služieb alebo elektriny. Do tejto kategórie spadajú aj poruchy spôsobené chybnou konfiguráciou na strane Užívateľa, počítačovými vírusmi alebo obmedzeniami, na ktoré Spoločnosť nemá žiadny vplyv.
 • Spoločnosť nie je zodpovedná za škody spôsobené zneužitím osobných údajov Užívateľa, pokiaľ k ich strate alebo úniku došlo na strane Užívateľa.

Podpora

 • Spoločnosť sa snaží odpovedať na akúkoľvek otázku zaslanú Užívateľom na e-mailovú adresu info@pocuvajknihu.sk v pracovné dni do 24 hodín od jej zaslania. Členom Klubu Počúvaj Knihu je elektronická podpora poskytovaná 7 dní v týždni.
 • Spoločnosť poskytuje technickú podporu len svojim Užívateľom. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby každý Užívateľ zasielal správy zo svojej registrovanej e-mailovej adresy.
 • Spoločnosť si rezervuje právo odmietnuť podporu v prípade zistenia, že Užívateľ zneužíva alebo akokoľvek poškodzuje Systém Spoločnosti. V tom prípade si Spoločnosť rezervuje právo zrušiť účet takéhoto Užívateľa.

Ukončenie zmluvy

 • Užívateľ môže ukončiť zmluvný vzťah so Spoločnosťou zaslaním žiadosti o zrušenie zmluvy na e-mailovú adresu info@pocuvajknihu.sk. Spoločnosť následne pristúpi k zrušeniu poskytovaných Služieb s okamžitou platnosťou bez možnosti spätnej refundácie. Zrušením Služieb zaniká Užívateľovi možnosť prístupu do Systému, teda aj prístupu k Profilu so všetkými jeho možnosťami vrátane možnosti stiahnutia zakúpených Produktov.
 • Spoločnosť môže pristúpiť k vypovedaniu zmluvy s Užívateľom v prípade nedodržania Obchodných podmienok alebo v prípade zistenia, že sa Užívateľ pokúša získať prístup k Produktom a Službám Spoločnosti nedovoleným alebo nezákonným spôsobom.
 • V prípade zistenia, že sa Užívateľ pokúša používať alebo používa Služby v rozpore s Podmienkami, si Spoločnosť vyhradzuje právo na zablokovanie účtu Užívateľa až do doby vyjasnenia podstaty problému. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie účtu Užívateľa v prípade nedostatku spolupráce zo strany Užívateľa pri vyšetrovaní takéhoto problému. Dôsledkom ukončenia zmluvy je zrušenie účtu Užívateľa, teda prístupu Užívateľa do Systému.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo nepovoliť znovuzriadenie nového účtu Užívateľovi, ktorému bol účet v minulosti zrušený.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť účet Užívateľa v prípade zistenia, že Užívateľ poskytol podvodné údaje o svojej totožnosti. V takom prípade stráca Užívateľ akékoľvek práva k zakúpeným Produktom.

Reklamácie, výmeny a refundácie

 • Vzhľadom na to, že Produkt je nehmotný, digitálny výrobok, nemôže Spoločnosť refundovať platbu na základe nespokojnosti s jeho obsahom alebo prevedením. Ku každému Produktu poskytuje Spoločnosť popis a ukážku v maximálnej možnej miere. Akékoľvek doplnenie týchto informácií môže Užívateľ vyžiadať pred uskutočnením platby prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu info@pocuvajknihu.sk.
 • Všetky platobné transakcie sú konečné a Spoločnosť neposkytuje výmenu Produktu. Užívateľ je zodpovedný za uznanie týchto podmienok pred uskutočnením platby za Produkt.
 • V prípade akejkoľvek reklamácie alebo nespokojnosti s Produktami musí Užívateľ kontaktovať Spoločnosť elektronicky na e-mailovej adrese info@pocuvajknihu.sk. Spoločnosť reklamáciu posúdi v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 14 dní od jej doručenia.
 • Spoločnosť využíva možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností Užívateľov. V prípade sťažnosti sa Užívateľ môže bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Spoločnosti prostredníctvom e-mailovej adresy info@pocuvajknihu.sk. Možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Záverečné ustanovenia

 • Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ich uverejnením na Internetovej stránke Spoločnosti. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu Obchodných podmienok a za uistenie sa o ich stálej akceptácii.
 • Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 • Prípadné spory medzi Spoločnosťou a Užívateľom možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Užívateľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na stránkach SOI. Po dobu až bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, Spoločnosť odporúča Používateľovi najskôr využiť Kontakt na Spoločnosť pre vyriešenie vzniknutej situácie.
 • Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
 • Tieto Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti 1. 4. 2018.