Facebook počúvajknihu.sk
0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ochrana osobných údajov

Registráciou na internetovej stránke www.pocuvajknihu.sk (ďalej len "Internetová stránka") uzatvára registrovaný so spoločnosťou Vikos s.r.o. (Ďalej len "Spoločnosť") zmluvu, v ktorej súhlasí s Obchodnými podmienkami, Užívateľskou licenciou a Zásadami ochrany osobných údajov. Definície pojmov používaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú zhodné s definíciami uvedenými v Obchodných podmienkach.
Spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov (registrovaných Užívateľov). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú údaje, ktoré Spoločnosť získava za účelom poskytovania svojich služieb, a spôsob, ako s týmito údajmi nakladá.

Získavanie osobných údajov

 • Na zabezpečenie bezpečných, efektívnych a individualizovaných Služieb na Internetovej stránke zhromažďuje Spoločnosť osobné údaje, ktoré jej umožňujú prispôsobiť Služby potrebám Užívateľov, pričom zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré považuje za nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu.
 • Pri registrácii na Internetovej stránke uvádza Užívateľ iba registračnú e-mailovú adresu, meno, heslo a krajinu.
 • Po registrácii na Internetovej stránke môže Spoločnosť žiadať, aby Užívateľ uviedol kontaktné, identifikačné a iné osobné údaje podľa príslušných formulárov na Internetovej stránke, ktoré ale nie sú povinné alebo nevyhnutne nutné pre úplnú funkčnosť Internetovej stránky.
 • Spoločnosť využíva pre efektívnu činnosť informácie o návštevníkoch Internetovej stránky zhromaždených prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics a iných. Ide o informácie, ktoré Užívateľ poskytol predtým týmto spoločnostiam ako voľne dostupné. Pokiaľ si takéto informácie Užívateľ nepraje zdieľať s analytickými dátami Spoločnosti, môže pre svoj webový prehliadač použiť doplnok, ktorý zhromažďovaniu dát zabráni.
 • Spoločnosť spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Prijatím Zásad ochrany osobných údajov v rámci registrácie Užívateľ výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito Zásadami. Odmietnuť poskytnutie osobných údajov možno nezaregistrováním sa alebo nevyužitím Služieb na Internetovej stránke.

Použitie osobných údajov

 • Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získava pri registrácii Užívateľa, slúžia na vytvorenie účtu Užívateľa v Systéme Spoločnosti, a spolu s ďalšími informáciami získanými na základe súčasných, ale aj minulých aktivít Užívateľa na Internetovej stránke sú používané za účelom poskytovania Služieb, zasielania informačných správ a zlepšovanie kvality služieb.
  V rámci svojich Služieb ponúka Spoločnosť Užívateľovi možnosť odberu informačných správ, ku ktorým zasielanie bude použité meno a registračná e-mailová adresa Užívateľa. Spôsob odhlásenia týchto správ je vždy uvedený v texte e-mailu, prostredníctvom ktorého je správa zasielaná, alebo priamo v Profile Užívateľa.
 • Za účelom zlepšenia Internetovej stránky a Služieb môže Spoločnosť osobné údaje Užívateľa a informácie získané z činnosti Užívateľa na Internetovej stránke v rámci marketingu a propagácie aj analýzy používania Internetovej stránky použiť na zlepšenie ponuky Produktov a k úprave samotnej Internetovej stránky a jej Služieb.
 • Osobné údaje Užívateľa Spoločnosť neodovzdá tretej strane a nesprístupní inak, než je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť má právo sprístupniť osobné údaje Užívateľa, ak to vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, keď je to potrebné na ochranu práv Spoločnosti a právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv tretích osôb.
 • V súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky môže Spoločnosť využiť služby tretích strán a sprístupniť im osobné údaje Užívateľa, avšak len pri zachovaní dôvernosti poskytnutých informácií.

Bezpečnosť

 • Na ochranu osobných údajov používa Spoločnosť štandardné bezpečnostné opatrenia v maximálnom možnom a dosiahnuteľnom rozsahu.

Aktualizácia a oprava osobných údajov

 • Užívateľ môže skontrolovať a aktualizovať svoje osobné údaje prostredníctvom Profilu na Internetovej stránke, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@pocuvajknihu.sk.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

 • Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Zásady ochrany osobných údajov. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu Zásad ochrany osobných údajov a uistenie sa o ich stálej akceptácii. Ak Spoločnosť vykoná podstatné zmeny, je povinná pred účinnosťou týchto zmien informovať Užívateľa prostredníctvom e-mailu, alebo oznámením na Internetovej stránke. Na takéto oznámenie sa nevzťahuje dohoda o nezasielanie marketingových informácií.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vstupujú do účinnosti 1.4.2018.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť VIKOS, s.r.o, so sídlom Uhrová 3000/16, 831 01 Bratislava, IČO: 50 611 801, DIČ: 2120394628, IČ DPH: SK2120394628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 115772/B

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 560 348, písomne na adrese Uhrová 3000/16, 831 01 Bratislava, alebo e-mailom info@pocuvajknihu.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba.
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
 • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B.
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 560 348, písomne na adrese Uhrová 3000/16, 831 01 Bratislava, alebo e-mailom info@pocuvajknihu.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 560 348, písomne na adrese Uhrová 3000/16, 831 01 Bratislava, alebo e-mailom info@pocuvajknihu.sk